GigaLighting GigaLighting GigaLighting GigaLighting GigaLighting GigaLighting

Svítidla do prostředí s nebezpečím výbuchu

ÚvodTechzoneSvítidla do prostředí s nebezpečím výbuchu

 

Prostory označené tímto znakem značí prostředí, ve kterém je možnost výbuchu. Jedná se například o chemický a petrochemický průmysl, farmaceutické výrobní závody, laboratoře, mlýny, sklady obilí, koksovny, sila, produkční oblasti s tvorbou prachu, chmýří nebo vláken. Ale také nejrůznější sklady barev, olejů, technických plynů nebo samotných hořlavých látek.

V takového prostředí je nutné vybírat elektrická zařízení podle norem:

  • ČSN EN 1127 – 1 – Výbušná prostředí – prevence a ochrana proti výbuchu – Část 1: Základní koncepce a metodika.
  • ČSN EN 60079 – XX – základní kodex norem upravující podmínky pro klasifikaci prostor, požadavky na konstrukci, vzhled a provedení zařízení nasazených do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par hořlavých kapalin.
  • ČSN EN 61241 – XX - základní kodex norem upravující podmínky pro klasifikaci prostor, požadavky na konstrukci, vzhled a provedení zařízení nasazených do prostor s nebezpečím výbuchu tvořených hořlavým prachem.

Co se svítidel týká, je třeba tomuto aspektu věnovat zvlášť pozornost. Některé plyny jsou lehčí než vzduch a drží se u stropu, kde se mohou vznítit právě od svítidla, veškeré zahřáté páry z olejů také stoupají vzhůru.

Proto norma definuje zóny pro prostory s možností výbuchu uvedené v tabulce níže.

 

Tabulka: Zóny pro prostory s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par

 

Zóna

Charakter prostoru

 

0

Prostor, ve kterém je výbušná atmosféra tvořená směsí vzduchu s

hořlavými látkami ve formě plynu, páry nebo mlhy přítomna trvale

nebo po dlouhou dobu nebo často.

 

1

Prostor, ve kterém je občasný vznik výbušné atmosféry tvořené

směsí vzduchu s hořlavými látkami ve formě plynu, páry nebo mlhy

pravděpodobný.

 

2

Prostor, ve kterém vznik výbušné atmosféry tvořené směsí vzduchu s

hořlavými látkami ve formě plynu, páry nebo mlhy není

pravděpodobný, a pokud výbušná atmosféra vznikne, bude přítomna

pouze výjimečně a pouze po krátký časový úsek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zóna

Charakter prostoru

 

20

Prostor, ve kterém je výbušná atmosféra tvořená oblakem zvířeného

hořlavého prachu ve vzduchu přítomna trvale nebo po dlouhou dobu

nebo často.

 

21

Prostor, ve kterém je občasný vznik výbušné atmosféry tvořené

oblakem zvířeného hořlavého prachu ve vzduchu pravděpodobný.

 

22

Prostor, ve kterém vznik výbušné atmosféry tvořené oblakem

zvířeného hořlavého prachu ve vzduchu není pravděpodobný, a

pokud výbušná atmosféra vznikne, bude přítomna pouze výjimečně

a pouze po krátký časový úsek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na elektrických zařízení určených do prostředí s nebezpečím výbuchu nalezneme takovéto značení:

Označení shody s evropskou legislativou a identifikační číslo notifikovaného ústav

Specifické označení ochrany proti výbuchu

 

II - Skupina zařízení

2 - Kategorie zařízení

G - Označení výbušné atmosféry, pro kterou je zařízení určeno

E Ex - Ochrana podle evropských norem

tD - typ nevýbušného provedení

IIC - skupina výbušnosti plynů

T4 - Teplotní třída

T80°C - Povrchová teplota zařízení

FTZÚ 04 - EU notifikovaná zkušebna a rok vydání certifikátu

ATEX 0054 - Číslo certifikátu

 

LIGHT WE TRUST