GigaLighting GigaLighting GigaLighting GigaLighting GigaLighting GigaLighting

Reklamační řád

ÚvodReklamační řád

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován podle §2079 a násl. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění a vztahuje se na řádně reklamované zboží a služby, zakoupené u společnosti GIGA CZ s.r.o. pod obchodní značkou GIGALIGHTING na základě kupních smluv uzavřených od 1. 1. 2014 včetně.

 • Tento reklamační řád upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při provádění záručních a pozáručních oprav.
 • Reklamační řád se vztahuje na zboží a služby, zakoupené u společnosti GIGA CZ s.r.o. pod obchodní značkou GIGALIGHTING a jehož reklamace je v souladu s tímto reklamačním řádem.
 • Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.
 • Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1. 1. 2014.

 

Reklamační řád

Nárok na uplatnění záruky

 • Kupující má právo uplatnit záruku na zboží, které vykazuje vady zboží, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.
 • Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho převzetí. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží.
 • Kupující nemá právo uplatnit záruku, vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do reklamace záruční doba.
 • Kupující nemá právo uplatnit záruku, pokud byly porušeny ochranné či záruční pečeti a nálepky, pokud na výrobku jsou.
 • Kupující nemá právo uplatnit záruku, pokud došlo k mechanickým nebo elektrickým poškozením zboží po jeho převzetí nesprávným užíváním.
 • Kupující nemá právo uplatnit záruku, pokud došlo k poškození zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem).
 • Kupující nemá právo uplatnit záruku, pokud došlo k používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy provedení zboží dle jeho výrobce.
 • Kupující nemá právo uplatnit záruku, pokud došlo k poškození zboží jeho neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče.
 • Kupující nemá právo uplatnit záruku, pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software.
 • Kupující nemá právo uplatnit záruku, pokud zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
 • Kupující nemá právo uplatnit záruku, pokud došlo k nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů.
 • Kupující nemá právo uplatnit záruku, pokud došlo k zapojení do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN.
 • Kupující nemá právo uplatnit záruku, pokud došlo k poškození zboží živly.
 • Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět.

 

Délka záruky

 • Prodávající, ve smyslu platných zákonů, poskytuje na nové zboží záruku 24 měsíců, na použité zboží se vztahuje zákonem stanovená lhůta označená jako Odpovědnost za vady v délce 24 měsíců, která může být po dohodě se zákazníkem zkrácena na 12 měsíců.
 • Délka záruky u použitého zboží je stanovena individuálně.
 • Plnění záruční doby začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v reklamačním řízení.
 • V případě neoprávněné reklamace nejsou zákazníkovi účtovány žádné poplatky.

 

Způsob podání reklamace a postup řešení

­Podáním reklamace se rozumí vyplnění reklamačního formuláře na stránkách www.gigalighting.cz. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

 

Doba vyřízení reklamace

Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího.

 

Odpovědnost prodávajícího za vadu

Představuje-li vada podstatné porušení smlouvy, má kupující dle své volby právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 • na odstranění vady opravou věci
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • odstoupit od smlouvy

Pokud kupující včas při oznámení vady neurčí způsob, jakým požaduje reklamaci vyřídit, bude se porušení smlouvy považovat za nepodstatné.

Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.

Představuje-li vada nepodstatné porušení smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Jedná-li se o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby mohla být věc řádně užívána jako věc bez vady, prodávající vyřeší reklamaci:

 • výměnou zboží za zboží jiné, funkční stejných nebo lepších technických parametrů
 • v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiné, uzavře reklamaci vystavením dobropisu na vadnou věc.

Vyřízení reklamace se vztahuje pouze k popisu závady uvedeného zákazníkem.

Reklamační řád účinný pro nároky ze smluv uzavřených před 31.12.2013 včetně.

LIGHT WE TRUST