GigaLighting GigaLighting GigaLighting GigaLighting GigaLighting GigaLighting

Reklamační řád platný do 31.12.2013

ÚvodReklamační řád platný do 31.12.2013

Reklamační řád účinný pro nároky ze smluv uzavřených před 31.12.2013 včetně:

Všeobecná ustanovení

 • Tento reklamační řád upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při provádění záručních a pozáručních oprav.
 • Reklamační řád se vztahuje na zboží a služby, zakoupené u společnosti GIGA CZ s.r.o.pod obchodní značkou GIGALIGHTING a jehož reklamace je v souladu s tímto reklamačním řádem.
 • Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.


Reklamační řád

Nárok na uplatnění záruky

 • Kupující má právo uplatnit záruku na zboží, které vykazuje vady zboží, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.
 • Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho převzetí. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží.
 • Kupující nemá právo uplatnit záruku vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do reklamace záruční doba.
 • Kupující nemá právo uplatnit záruku pokud byly porušeny ochranné či záruční pečeti a nálepky, pokud na výrobku jsou.
 • Kupující nemá právo uplatnit záruku pokud došlo k mechanickému nebo elektrickému poškozením zboží po jeho převzetí nesprávným užíváním.
 • Kupující nemá právo uplatnit záruku pokud došlo k poškození zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem).
 • Kupující nemá právo uplatnit záruku pokud došlo k používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy provedení zboží dle jeho výrobce.
 • Kupující nemá právo uplatnit záruku pokud došlo k poškození zboží jeho neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče.
 • Kupující nemá právo uplatnit záruku pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software.
 • Kupující nemá právo uplatnit záruku pokud zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
 • Kupující nemá právo uplatnit záruku pokud došlo k nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů.
 • Kupující nemá právo uplatnit záruku pokud došlo k zapojení do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN.
 • Kupující nemá právo uplatnit záruku pokud došlo k poškození zboží živly.
 • Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět.


Délka záruky

 • Prodávající, ve smyslu platných zákonů, poskytuje na nové zboží záruku 24 měsíců, na použité zboží se vztahuje zákonem stanovená lhůta označená jako Odpovědnost za vady v délce 24 měsíců která může být po dohodě se zákazníkem zkrácena na 12 měsíců.
 • Délka záruky u použitého zboží je stanovena individuálně.
 • Plnění záruční doby začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v reklamačním řízení.
 • V případě neoprávněné reklamace nejsou zákazníkovi účtovány žádné poplatky.

Způsob podání reklamace a postup řešení

Podáním reklamace se rozumí vyplnění reklamačního formuláře na stránkách www.gigalighting.cz .

Jedná-li se o vadu odstranitelnou, bude reklamace řešena následujícím způsobem:

 • prodávající vadu odstraní a to bez zbytečného odkladu, nebo prodávající vadnou věc vymění za věc bez vady.

 

Jedná li se o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby mohla být věc řádně užívána jako věc bez vady, prodávající vyřeší reklamaci:

 • výměnou zboží za zboží jiné, funkční stejných nebo lepších technických parametrů
 • v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiné, uzavře reklamaci vystavením dobropisu na vadnou věc.

 

Vyřízení reklamace se vztahuje pouze k popisu závady uvedeného zákazníkem.
 

LIGHT WE TRUST