GigaLighting GigaLighting GigaLighting GigaLighting GigaLighting GigaLighting

Nouzové osvětlení

ÚvodTechzoneNouzové osvětlení

 

Jedná se o nedílnou součást PBZ (Požárně Bezpečnostní Zařízení). Nouzové osvětlení používáme v případě selhání běžného umělého osvětlení a hlavním důvodem je zajistit rychlý a bezpečný únik osob z daných prostorů. Pro správnou funkci nouzového osvětlení, v případě výpadku elektřiny, má každá taková soustava vlastní nezávislý zdroj napájení. Jedná se buď o agregát na fosilní paliva, centrální baterie nebo každé takové světlo má vlastní baterii. V případě napájení agregátem, či centrální baterii, je vyžadována napájecí kabeláž chráněná před požárem.

Nouzové osvětlení dělíme podle funkce, kterou má plnit v daných prostorách.

 • Nouzové únikové osvětlení
 • Náhradní osvětlení

 

Dále pak únikové osvětlení dělíme podle účelu, který v prostorách plní.

 •  Nouzové osvětlení únikových cest
 •  Proti-panické osvětlení
 •  Nouzové osvětlení prostorů s velkým rizikem
 •  Bezpečnostní značky rozdělené na bezpečnostní značky s vnějším osvětlením a bezpečnostní značky s vnitřním osvětlením

 

 

 

Druhy nouzového osvětlení

 

 

1.    Náhradní osvětlení

Účelem tohoto osvětlení je umožnit pokračování v původní činnosti v daných prostorách, v případě výpadku nebo poruše napájení běžného osvětlení, bez větších změn v parametrech osvětlení.

Jsou-li parametry nižší než stanovené minimální pro dané prostory, může být náhradní osvětlení použito pro případné řádné přerušení, popř. dokončení úkonu.

Pokud toto osvětlení splňuje požadavky pro nouzové únikové osvětlení, může tak být i použito.

 

2.    Nouzové únikové osvětlení

Základním účelem nouzového únikového osvětlení je zajistit rychlé a bezpečné opuštění osob z prostorů, kde z nějakého důvodu došlo k výpadku napájení běžného umělého osvětlení. V žádném případě nenahrazuje umělé osvětlení, tudíž neumožňuje v pokračování původní činnosti v daném prostoru.

K tomu abychom zajistili dostačenou viditelnost při nouzovém osvětlení, instalují se nouzové svítidla minimálně do výšky dvou metrů nad podlahu. V prostorách kde není přímo vidět na únikový východ, musí být cesta k východu vyznačena osvětlenou, směrovou značkou, tak aby jasně určila směr k únikovému východu. Jedná se o bezpečnostní značky podle ČSN ISO 3864.

V prostoru jsou pak svítidla umístěna tak, aby bylo zajištěno dostatečné osvětlení v blízkosti každých dveří (na cestě úniku), v místech možného nebezpečí (schody, šikminy, apod.) a v neposlední řadě v místech, kde je umístěno PBZ (hasicí přístroje, hydranty, místa první pomoci, apod.)

Místa, která musí být zdůrazněna při nouzovém osvětlení, dle podle normy:

 • každé dveře určené pro nouzový východ
 • v blízkosti schodiště tak, aby každá řada schodů byla osvětlena přímým světlem
 • v blízkosti každé jiné změny úrovně
 • nařízené únikové východy a bezpečnostní značky
 • každá změna směru
 • každé křížení chodeb
 • vně a v blízkosti každého konečného východu (východ na volné prostranství)
 • v blízkosti každého místa první pomoci
 • v blízkosti každého hasicího prostředku a požárního hlásiče
 • v blízkosti únikového zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
 • v blízkosti úkrytů a hlásičů pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace včetně oboustranného komunikačního zařízení v úkrytech, na toaletách a tlačítkových požárních hlásičů pro tyto osoby

 

 

3.    Nouzové osvětlení únikových cest

Účelem je zajistit osobám vhodné světelné podmínky, pro bezpečné opuštění z prostoru, určení správného směru úniku a zdůraznění protipožárních a bezpečnostních zařízení.

Nouzové osvětlení v případě výpadku normálního osvětlení, musí naskočit automaticky, včas a na potřebnou dobu. Soustava, pak podle normy, musí:

 • osvětlovat označení únikové cesty,
 • zajišťovat osvětlení na těchto cestách a po celé jejich délce tak, aby byl umožněn bezpečný pohyb
 • zajišťovat po cestě k východům na volné prostranství snadnou lokalizaci a použití tlačítkových hlásičů požáru, ručního ovládání PBZ a prostředků požární ochrany
 • umožňovat a provádět činnost související s bezpečnostními opatřeními.

Norma pro únikové cesty říká, že do šířky 2 m nesmí být horizontální osvětlenost na podlaze podél osy únikové cesty menší než 1 Lx a středový pás, široký alespoň polovinu šíře této cesty, musí být osvětlen minimálně na 50 % této hodnoty. Širší únikové cesty mohou být uvažovány jako několik 2 m širokých pásů nebo opatřeny proti-panickým osvětlením. Poměr maximální a minimální osvětlenosti podél osy únikové cesty nesmí být větší než 40:1.

Soustava nouzového únikového osvětlení musí vydržet svítit min 1 hodinu a osvětlení musí dosáhnout 50 % požadované osvětlenosti do 5 s a plné požadované osvětlenosti do 60 s.

 

4.    Proti-panické osvětlení

Hlavním účelem je zmenšit pravděpodobnost vzniku paniky v davu osob. Toho se dociluje dostatečné a plošné osvětlenosti celého prostoru. Svítidla se umisťují na strop a tím zajistí bezpečný pohyb osob směrem k únikovým východům. Zdůrazněná má být každá překážka do výšky dvou 2metrů od podlahy.

Proti-panické osvětlení používáme v prostorách, kde nejsou zřízené chráněné únikové cesty, jako jsou haly, auly (prostory s podlahou větší jak 60m2) nebo menších prostorech s rizikem výskytu většího počtu osob, to jsou veškerá veřejná místa (divadla, kina, muzea, nástupiště metra, kulturní domy, nákupní centra atd.) Do tohoto prostoru spadá i kabina výtahu, pro přepravu osob.

Norma pak stanovuje, že osvětlenost proti-panického osvětlením nesmí být menší než 0,5 Lx na úrovni podlahy a uvnitř prázdného prostoru s mimo obvodového pásu o šíři 0,5m od stěn. Poměr min/max osvětlenosti prostoru nesmí být větší než 40:1.

Soustava musí vydržet svítit minimálně jednu hodina a musí dosáhnout 50 % požadované osvětlenosti do 5 s a plné požadované osvětlenosti do 60 s.

 

5.    Nouzové osvětlení prostor s velkým rizikem

Tento druh nouzového osvětlení, má za úkol dodržet bezpečnost osob, při práci v nebezpečných procesech nebo situacích a umožnit osobám, provést úkony pro nezbytné ukončení procesu, za účelem chránit sebe a ostatní osoby. Vznik pocitu úzkosti a zmatku můžeme předejít dobře umístěnými značkami značící trastu z nebezpečného prostoru. Důležité také je, aby východ byl vždy označen bezpečnostní značkou a byl viditelný po celou dobu.

Norma pak říká, že v žádném prostoru s velkým rizikem nesmí být osvětlenost menší než 15Lx. Ovšem další podmínkou je že nesmí být menší jak 10 % osvětlenosti, která a je pro daný druh činnosti předepsaná. Pokud práce na obráběcích strojích vyžaduje osvětlenost 500Lx a je prostor zařazen do prostoru s velkým rizikem, nouzové osvětlení nesmí být menší jak 50Lx. Osvětlení nesmí způsobovat stroboskopický jev a rovnoměrnost nouzového osvětlení nesmí být menší než 0,1.

Minimální doba osvětlení musí být stejná jako doba trvání nebezpečí a nouzové osvětlení prostorů s velkým rizikem musí svítit buď trvale, nebo do 0,5 s.

 

6.    Bezpečnostní značky

Jsou piktogramy či texty, které udávají směr únikových cest, pozici únikových východů a PBZ zařízení.

Všechny tyto značky musejí splňovat požadavky normy jak fotometrické (ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-4), tak designové (ČSN EN ISO 7010) a musejí být osvětlena. Osvětlení se provádí dvěma způsoby:

 • s vnějším osvětlením
 • s vnitřním osvětlením

Norma pak zase stanovuje, že doba osvětlení musí být minimálně 1h a jas každé plochy značky musí být nejméně 2 cd/m2. Poměr min/max jasu v bílé nebo v bezpečnostní barvě nesmí být větší než 10:1. A v poslední řadě musí být osvětleny na 50 % požadované hodnoty do 5 s a na 100 % požadované hodnoty do 60 s.

 

LIGHT WE TRUST